Advertentie

Het handelingsplan

Met een handelingsplan wordt bedoeld hoe de begeleiding van uw kind met een beperking in het regulier onderwijs wordt geregeld.

Het handelingsplan beschrijft hoe het onderwijs van uw kind op school verloopt.

In het handelingsplan wordt precies aangegeven welke hulp er aan uw kind wordt gegeven en door wie, welke tijd daarmee is gemoeid en welke evaluatie momenten er zijn. In ieder geval dient het plan jaarlijks met alle betrokkenen weer te worden besproken.

Het handelingsplan moet uiterlijk een maand na de inschrijving van uw kind worden opgesteld door de school.

Naast de leerkracht kunnen er diverse mensen betrokken zijn bij het onderwijs aan uw kind.

  • Intern begeleider. De internbegeleider (IB) zorgt voor begeiding van kinderen met een beperking en ondersteunt zowel de school, als de ouders. De invulling van de taak van de intern begeleider kan per school verschillen.
  • Ambulant begeleider. De ambulant begeider is een medewerker van het REC die de leerkracht, de leerling en het schoolteam begeleidt bij de leerlingen met een rugzakje.
  • Remedial teacher. Een remedial teacher (RT) is een leerkracht die extra begeleiding geeft aan kinderen die zwak zijn op bepaalde leertechnische, pedagogische of motorische punten.
  • Logopedist. Een logopedist ondersteunt kinderen met een zwakke taal- spraakontwikkeling.
  • Fysiotherapeut. Een kinderfysiotherapeut helpt het kind bij motorische achterstand in fijne en/of grove motoriek.

Als ouders heeft u een zeer belangrijke stem bij het opstellen en de uitvoering van het handelingsplan. Bij de opstelling, kunt u worden geholpen door het REC, door een medewerker van MEE of iemand die met deze materie goed op de hoogte is en die uw situatie goed kent.

Het is altijd van het grootste belang dat u zelf aanwezig bent bij het opstellen van het handelingsplan. Wanneer u zich afwachtend opstelt worden de besluiten over uw kind misschien zonder uw medeweten genomen. Dan krijgt u het nog alleen ter ondertekening aangereikt en is de kans om er invloed op uit te oefenen voorbij.

Onderteken het handelingsplan pas als u alles goed heeft begrepen en u het als ouder(s) ermee eens bent.

Als ouders heeft u de volgende rechten: 

  • Uw kind heeft als er een rugzakje is recht op een handelingsplan
  • U heeft instemmingsrecht, bij de opstelling van het handelingsplan. Dat wil zeggen dat u het met het plan eens moet zijn.
  • U heeft recht op informatie over de voortgang van de vorderingen.
  • U heeft recht op voortgangsoverleg over het handelingsplan. (tenminste één keer per jaar)
  • U heeft recht op privacybescherming, dat wil zeggen dat het plan niet zonder uw toestemming aan anderen mag worden gegeven.

Meer informatie is te lezen in de brochure “Een handelingsplan op school – Handvat bij de Rugzak voor ouders & mbo’ers”. Te bestellen bij de webwinkel van: Chronisch zieken- en Gehandicapten-Raad Nederland.

De informatie op deze pagina is ontleend aan de uitgave Natuurlijk welkom op school, eveneens van de CG Raad.